Solidworks PDM Professional

SOLIDWORKS PDM Professional

SOLIDWORKS PDM Professional là một giải pháp quản lý dữ liệu sản phẩm với đầy đủ chức năng có thể đáp ứng cho tất cả các loại doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn.

Một két dữ liệu điện tử xây dựng trên nền tảng  Microsoft® SQL Server®  đảm bảo cho công ty bạn việc lưu trữ dự liệu an toàn và khả năng lập chỉ mục hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm và lấy dữ liệu nhanh chóng. Dễ triển khai, Tùy chỉnh đơn giản và dễ mở rộng qua các công cụ lập trình API, SOLIDWORKS PDM Professional sẽ hỗ trợ đội kỹ sư của bạn qua các quy trình thiết kế tự động, và đảm bảo việc mỗi người sẽ có được thông tin đúng lúc, đúng loại theo thẩm quyền cho phép. Khả năng nhân rộng các két thông tin điện tử, hỗ trợ nhiều phần mềm thiết kế CAD ngoài Solidworks sẽ cung cấp cho bạn một khả năng thiết kế vô biên, và không phụ thuộc vào mô hình hoạt động, kích cỡ doanh nghiệp hay kết cấu phòng ban của doanh nghiệp của bạn.

Giải pháp SOLIDWORKS PDM Professional bao gồm (tiếng Anh):

File Management
Design Reuse
Revision Management
Engineering Change Management
Bill of Materials Management
Secure File Vaulting
Distributed Collaboration
Enterprise Scalability
Regulatory Compliance

Để có thêm thông tin, hoặc có nhu cầu demo, xin liên hệ với chúng tôi ở đây